Andělé a Démoni - vysvětlení

Mluvím o andělech a zmiňuji démony, proč? Odpovědi v tomto článku
Napsal Dalcor
Inspirací k tomuto vysvětlení mi byl Alnag, který správně podotknul, že jsem všechny zmátl, když jsem napsal článek nadepsaný „Andělé na d20 v kostce“ a vzápětí jsem psal o démonech. Takže jak je to se vztahem démonů a andělů?
Jak Demon the Fallen, tak i Engel d20, dva systémy, o kterých budu hlavně psát, vycházejí z biblických „událostí“, tedy zrady Lucifera, Jitřenky, či Světlonoše proti bohu a následující války na nebesích.

I velká byla bitva na nebesích. Michael a jeho andělé bojovali s drakem a drak a jeho andělé jim jejich úděl vraceli. Ovšem drak nebyl tak silný a ztratil své místo na nebesích. Kniha Zjevení 12: 7-8

Samozřejmě Válka na nebesích a padlí andělé jsou postavy veskrze biblické a pravost dokázat můžeme až v posmrtném životě, pokud nějaký je. Přesto předpokládejme, že Bible, Tóra, muslimské i Hindu svazky mají pravdu. Zajímavé je, že všechny se víceméně shodují.
Hlavní postavou andělského pádu je jednoznačně Lucifer. Lucifer archanděl, nebo podle některých zdrojů dokonce seraf či cherubín, vedl rebelii proti Bohu a nakonec byl svržen spolu se svými následovníky z nebes. Často je ztotožňován se Satanem a je nazýván Ďáblem a Nepřítelem. Je oblíbeným terčem pozdně středověkých poetických prací – ať už Miltonova Ztraceného ráje nebo Danteho Božské komedie.
Když jsem nakousl hierarchii andělů, ta se dělí do tří sfér, podle následujícího vzoru.
První sféra
 • serafin
 • cherubim
 • ophanim
Druhá sféra
 • Kyriotites
 • Dynameis
 • Exousiai
Třetí sféra
 • archai
 • archandělé
 • andělé

Lucifer

Jsem lepší než on! Vždyť mě jsi stvořil z ohně a jeho z hlíny.
Korán 11-25

Termín Lucifer vychází z latinského Světlonoš (Lux + Ferre, světlo + nosit), římského astrologického termínu pro planetu Venuši – Jitřenku. Jedná se o překlad řeckého heosphoros (nositel úsvitu) a hebrejského helel (jasný). Podle Izajáše 14:12 je to jeden z čestných titulů babylonského krále, ale postupem času, hlavně ve středověku, se ztotožňuje s termínem Satan. V pozdně středověkém a soudobém smýšlení je Lucifer roven padlému andělu, Satanu, ztělesnění zla a nepříteli božímu. Byl to on, kdo vedl třetinu nebeských zástupů v rebelii proti Bohu a po prohře během Války na nebesích byl svržen z nebes společně se svými věrnými. Byla to hlavně jeho pýcha, kdy se odmítl poklonit člověku.
Přestože Engel d20 pracuje s andělskými motivy stejně jako Demon: The Fallen, obě hry zpracovávají téma zcela jinak. Zatímco v Engel posílá Bůh na Zemi své anděly, aby pomohli proti Pánu Much, v Demon the Fallen se pracuje s jiným tématem. V tom Lucifer, druhý po Bohu, tedy nejvýše postavený Seraf, odmítne druhé boží přikázání andělům. Tedy aby se lidem neukazovali a aby do jejich života v Edenu nezasahovali. Lucifer to odmítá a dokonce v první bitvě poráží Michaela. Toho Michaela, který nastoupí na jeho místo a po Kainově zločinu se utkávají jako generálové armád nebeských zástupů, kde tentokrát Padlí prohrávají.

Jak jen jsi padl z nebes Ó denní hvězdo, synu úsvitu.
Izajáš 14: 12-14

Některé starověké prameny opravdu uvádějí Lucifera jako druhého po Bohu, ale místo lásky a touhy v Demon the Fallen se udává jako důvod jeho pádu pýcha. Lucifer se poprvé objevuje v latinském překladu Izajášových evangelií 14: 12-14. "Jak jen jsi padl z nebes Ó denní hvězdo, synu úsvitu” .
Luciferovy myšlenky následuje podle biskupa z Tuscula a papeže Jana XXI třetina, tedy 133,306,668 andělů.

Padlí andělé

Na Zemi v těchto dnech byly obry.
Genesis 6: 4

Ačkoliv termín padlí andělé je lidem známý, málokdo ví, odkud pochází, neboť v Bibli o padlých zmínky není. Původ tohoto termínu lze vysledovat v knize Genesis 6:4, kde se zmiňuje o obrech – hebrejsky nephilim – kteří jsou dětmi božských stvoření kráčejících po Zemi. Z kořene slova nephilim se dostáváme ke slovesu naphal – padat. Kniha Enoch mluví o andělech, kteří opustili své první obydlí, Nebe, a kráčeli po Zemi, kde plodili děti se smrtelnými ženami.
Juda tak v Novém zákoně pracuje se zmíněným citátem z knihy Enoch:

A anděly, kteří opustili První dům i způsoby, nechal spoutat věčnými řetězy do nekonečné tmy až do soudného dne.
Juda 1:6

Zde se vlastně pro nás poprvé objevuje Propast tak, jak ji známe z moderní fikce. Přímo tímto Judovým evangeliem se pravděpodobně řídili u White Wolfa, když tvořili maelstrom a propast věznící padlé.
Vzhledem k nepředstavitelnému hříchu spojení polobožské bytosti s ženou se z původního termínu „Sestoupivší z nebes“ stalo spíše „Padlí z Boží milosti“.
V křesťanské tradici jsou tedy Padlí ti andělé, kteří byli vyhnáni z boží přízně, buď za neuposlechnutí nebo rebelii proti Bohu.
Důvodů pro pád je mnoho. Současné či nejmodernější výklady hovoří o důsledcích svobodné vůle. Andělé, kterým byla dána možnost svobodně myslet, se vzbouří proti boží vůli, Nebeskému řádu či je jejich zlomovým bodem nezměrná pýcha.
Jeden z praotců křesťanské církve, Origen, později prohlášený za své práce heretikem, tvrdil něco jiného. Říkal, že všichni andělé si byli rovni, ovšem díky svobodné vůli se počali někteří z nich Bohu vzdalovat a stali se démony či lidmi, ovšem sami mohou dosáhnout svými činy opětného nanebevzetí. Divíte se, že ho církev perzekuovala? Já ne.
Shrneme-li to, kromě svobodné vůle jsou důvody k pádu čistě prozaické:
 • pýcha
 • chtíč
 • odmítnutí pokleknutí před člověkem
 • odpor Bohu

Démon nebo padlý anděl?

A nyní se dostáváme k zásadní otázce. Čím se liší padlý anděl od Démona? Odpověď pro mnohé třeba i překvapivá. Ničím. Démon, slovo převzaté z řečtiny, je termín určený k označení anděla, který se odvrátil od Boha.
Zajímavé je, že jak islám, tak i křesťanská a židovská víra vycházejí z práce perského proroka Zoroastera – autora vůbec první démonologie. Zoroastrianismus nebo Mazdaismus je učení sepsané tímto prorokem, které říká, že je jen jeden Bůh jménem Ahura Mazda.
Nutno podotknout, že v existuje celá řada názorů, kdo je vlastně vládcem padlých andělů. Podle některých je to Ahriman, Lilith, Samael či Asmodai.

Kdo je kdo?

Asmodai je jeden z těch, který se stal Padlým na základě chtíče. V židovských textech je psáno, že se zamiloval do Sáry, dcery Ráchel, jejíchž 7 mužů zabil vždy první noci. Až osmý manžel, vedený archandělem Raphaelem, našel způsob, jak Asmodaie zničit. Podle židovských textů je samostatný Asmodai vládce pekla a je tedy roven křesťanskému Satanovi – Luciferovi. Ovšem v křesťanských textech je Asmodai jen jeden ze čtyř princů pekla, vládnoucí východním oblastem pekla a pod jeho vedení spadá 72 Legií ďáblů. Démoni Chtíče, kterým je dána vláda nad plamenem, a ohniví elementálové. Asmodai je jiné jméno pro Asmodea.
Samael je démon svádění, původně anděl smrti. Občas je ale hlavně díky nepřesnému překladu Izajášových evangelií (Izajáš 14) chybně ztotožňovaný se Satanem, přestože řada různých legend tvrdí, že Samael je původní andělské jméno Lucifera – Satana. Ovšem kniha Enoch potvrzuje jako Satanovo andělské jméno Satanail. Samael je významnou postavou talmudské nauky, kde se píše, že Samael byl strážný anděl, který svedl Evu a zařídil její těhotenství s Kainem. Podle křesťanských tradic je Samael Serafem a jeden z nejvýše postavených andělů Luciferovy vzpoury.

Ještě je třeba zmínit dvě bytosti – Lilith a Beelzebuba.

Beelzebuba proto, že Engel zmiňuje jako nepřítele lidstva Pána much, což je Beelzebub, který z různých vyprávěnek a legend známých i u nás bývá také označován za Lucifera. Baal Zebub Baal Zevuv byla jedna z mocností uctívaná ve filištínském městě Ekronu. Jedná se o stejného Boha v polytheistickém semitském náboženství nazývaného Baal. Většina textů však používá termín Beelzebub jako jiné jméno a podobu Satana.
Lilith kráčí historií stejně jako většina Padlých v celé řadě podob. První manželka Adama, vyhnána z ráje do pekla, kde smilnila se Satanem. Známá v Akádii, Mezopotámii, kde jako Lilith vystupuje v Eposu o Gílgamešovi. V Persii je známá jako Lamashtu či Lamia v Řecku. V křesťanské Bibli vystupuje pouze jednou jedinkrát, a to v Izajášových evangeliích, pravděpodobně ve stejném časovém období, kdy opouští Epos o Gílgamešovi. Pojmenována je Lilith – Sova pálená či sýček. Již tradičně je Lilith častým hostem židovských textů – počínaje svitky od Mrtvého moře, přes talmudické texty až po lidovou slovesnost.
Nejvíce pozornosti však Lilith věnuje Kabala, a to ve dvou fázích. Nejprve jako Adamově milence, se kterou se spojil poté, co Kain přinesl mezi lid hřích zabití. A podruhé buď jako androgenní bytost Samael-Lilith (bratři Hacohenové píší i o Adamovi a Evě jako jedné androgenní bytosti), nebo jako o první ze čtyř manželek Samaelových. Chudák Samael – sice je to démon svůdce, ale právě pro manželství s Lilith ho Bůh nechal vykastrovat.
Snažil jsem se v této práci alespoň částečně vysvětlit, o čem vlastně píšu – tedy o padlých andělech a andělech všeobecně. Určitě se budu v dalších dílech andělského pojednání k démonologii a andělologii vracet, abych upřesňoval myšlenky ve hrách uváděných.
Doufám, že je vše celkem srozumitelné. Jako nejlepší zdroj mi sloužila Wikipedie a celá řada odkazů z ní. A co jsou zdroje: hlavně židovský Tanach, talmudské texty a křesťanská Bible.
Jakékoliv upřesnění či disputaci jen uvítám.
Jen pro upřesnění; veškeré citáty, názvy apod. jsem překládal sám, tak na to prosím berte ohled.
Napsal Dalcor 03.06.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 18 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.15101385116577 secREMOTE_IP: 34.239.158.223